R4:10


(Rubrik:)    Noolmarkz häradt

      Notarum explicatio

A   Biörckeboll ett helt skatte gårdh.
      Wttsädhe på hela gården              12 1/16
                    Speciall
B   Wttsädhe i detta gierdett.
C   Wttsädhe i detta gierdett.
D   Wttsädhe i detta gierdett.
E   Wttsädhe i detta gierdett.
 Här af wtti trädhe årligeen åker till.
F   Höö uthi gierdzlijndernar              12 lass
G   Sanck måsse ängh, höö till           5 lass
H   Nyrögningzängh, höö till              2 lass
J    Nåch1 nyrögningzängh, höö till    1 lass
K   Måssewalssängh, höö                3 lass
      Qwarn opp uthi skogen som gåår
      höst och wåhr.
      Fiskie uthi en lijteen skogzsiö.
      Allehandha tarffue skogh godh.
M   Högarna haffuer uthi förtijden
      waritt ett tårp för sigh sielff
      men nu ähr dhett söndherdeltt
      emällan Biörckebooll och Årestadh.
      Folio  11.
L   Wttsädhe opå Biörkebools deell     1/2 tunnor
M   Höö der till                                   6 lass

(Karttext:)
Her möther Månsserö egor och skogh.
Her möther Lyssåss ägor.
Her möther Möllnerö egor.
På dhenna sidan ähr stora fäll och skogh in till Gladz skogen.
Grun leere iordt.

(Under skalan:)
Scala ulnarum


______________
1Näch ms