R4:11


(Rubrik:)   Kaarlanda sochn

      Notarum explicatio

A   Årestadh skattehemman1 1 heeltt.
      Utsädhe opå heela gården                          9 1/8 tunnor
                Speciall
B   Uttsädhe2 i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
      Här af åhrligeen uthi trädhe, åker till              1 1/8 tunnor
D   Höö opå gierdzlijndernar                              5 lass
E   Ängh beblandatt medh måssa och hårdwall    22 lass
      Fiskie intett.
      Tijmber, näffuerskogh sampt mulbethe gått.
      Qwarnställe ödhelagdt.
F   Den andra delen aff Högerna som
      kommer till Årestadh, uttsädhe till                2 3/32 tunnor
G   Höö der till                                                   7 lass      Notarum explicatio

H   Heelgebyn ähr ett torp ligger inundher
      Årestadh bådhe medh skatt och ägor.
J    Utsädhe bådhe twå gierdernar                     2 1/8 tunnor
K   Höö beblandatt medh starr och måsse         9 lass
      Haffuer sijn skogh tilhopa medh gården.


(Karttext:)
Här möter Wänackz äghor.


________
1hemmam ms   
2 Begynnelsebokstaven i Uttsädhe eller Utsädhe skrivs vanligen V istället för U. Här används dock genomgående U.