R4:12      Notarum explicatio

A   Kaarlanda ähr en heell gårdt kiöpt
      aff cronan inundher skatte.
      Utsädhe opå heela gården              10 5/8 tunnor
                  Speciall
B   Wttsädhe i detta gierdett.
C   Wttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrligeen uthi trädhe åker till    2 tunnor
F   Höö opå gierdzlijndhernar              10 lass
G   Höö uthi Kiörkiogierdett alt intill
      skildnan beblandhatt medh starr     18 lass
      Tijmber, näffuerskogh samptt
      mulbethe ähr till denna gårdh gått.
P   Carlanda kyrkia.


      Notarum explicatio

H   Biörn ähr en heell skatte gårdh.
      Utsädhe opå hela gården               9 7/8 tunnor
                   Speciall
J    Uttsädhe uthi detta gierdett.
K   Uttsädhe uthi detta gierdett.
  Här af åhrligeen uthi trädhe, åker till    1 7/8  tunnor
L   Höö uthi gierdzlijndernar bliffuer      20 lass
M   Måsse wals ängh, höö                    2 lass
N   Änge torp til Biörn, måsse höö        5 lass
O   Måsse walss ängh, höö                   2 lass
      Humblegårdt om 200 stänger
      Tijmber, näffuer skogh samptt mulbethe tarfueligett.

(Karttext:)
Röö mylla
Röö mylla
Leer mylla
Her möther Åmoodz skogh.
Däta torpeställett ähr belägett ifrån byn öster uth wed pass 3/16 mijll.
Röö mylla
Sandt mylla
Leer mylla
Här möter Knålz äghor medh sin ängh.
Mylla
Sandt mylla
Her möther Knols ägor.

(Under skalan:)
Scala ulnarum