R4:13


(Rubrik:)    Caarlanda sochn

      Notarum explicatio

A   Åmodt ähr ett 1/4 skatte-
      hemman och lydher till
      Hemnäss medh sijna utt-
      lagar.
B   Uttsädhe                              5 1/8 tunnor
  Här af åhrligeen uthi trädhe       1 tunnor
C   Höö uthi gierden                   10 lass
      Skogh och mulbethe
      tarffueligett.
      Humblegårdh om                  150 stänger
Ö1 Nåch brukar denna bonde
      den deell som lydher till
      cronan och seerdeles der-
      före skattar.
D   Uttsädhe till                           1 11/16 tunnor
E   Höö der till                             2 lass

F   Nåch lyder dhesse effterskriffne
      ängiar till Åmoodt och
      ähr skatte iordt, höö              4 lass


     
Notarum explicatio

G   Hemnäss ähr ett 3/4 skatte hemman.
      Uttsädhe opå  heela gården                                12 7/8 tunnor
               Speciall
H   Uttsädhe i detta gierdett.
J    Uttsädhe i detta gierdett.
K   Uttsädhe i detta gierdett.
L   Uttsädhe i detta gierdett.
      Här af åhrligeen uthi trädhe, åker till                        1 7/8 tunnor
M   Höö uthi gierdzlijndernar                                      20 lass
N   Hårdewals ängh, höö till                                          5 lass
O   Benchtzbooll ett ödhe torp brukas inunder gården.  8 lass
      Humblegårdh om      300 stänger.
X   Qwarn som gåår höst och wåhr.
      Fiskie någott lijtett uthi Swälssiön.
      Tarffweskogh och mulbethe effter nödtorfften.


(Karttext:)
Leer mylla
Leer mylla
Sand mylla
Här  möter Nårra Får1 med sin ödegårdz äghr2.

Leer mylla
Her möter Knols ägor.
Leer mylla
Suart mylla
Leer och sandt mylla.
Swäll-siön3 
Her möther Fagerbools ägor.
Däta öde torpet ligger wäster ifrån gården wed pass 1/16 mijll.


__________________
1Fel för Fårs?
2Fel för äghor?
3 sion ms.