R4:15


(Rubrik:)   Caarlanda socken


      Notarum explicatio

A   Södra Forss ähr 1/3 skatte hemman.
B   Utsädhe i detta gierdett                      7 1/4 tunnor
      Åhrligen her af i trädhe                      1 tunnor
C   Höö i giärdzlijndernar beblan-
      datt medh måsse och hårdwall          16 lass
      Fiskie uthi ett kiern.
      Quarn ställe ödhe lagdt.
      Skogh och mulbethe tarfueligett.

D   Noorre halffgården utij Lijdanne ähr
      en 1/2 skatte gårdt.
      Uttsäde på hela gården                     9 1/8 tunnor
                   Speciall
E   Uttsädhe i detta gierdett.
F   Uttsädhe i detta gierdett.
G   Uttsädhe opå desse 2 åkrar.
H   Höö opå gierdzlijndernar beblan-
      datt medh hårdt och måsse wald        20 lass
      Fiskie1                  uthi
      Östra Böön siön lijka wed Södergården.
J    Qwarn till bådhe gårdernar
      som mästedelen åhr och dagh gåår.
      Tijmberskogh och näffuerskogh lijtett.
      Mulbethe till nödhtårfften.
      Trädhe åhrligeen, åker till                   1 1/8 tunnor

K   Södra gården uthi Lijdanne ähr 1/2 skatte
     
hemman.  
      Uttsädhe opå hela gården                   14 3/4 tunnor
                 Speciall
L   Uttsädhe i detta gierdett.
M   Uttsädhe i detta gierdett.
N   Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrligeen i trädhe åker                  2 3/8 tunnor
O   Höö uthi gierdzlijndernar                     16 lass
P   Måsse walss ängh, höö                        14 lass
Q   Ett ödhe tårp som brukas til
      denna gården, höö                               6 lass
R   Nåch en starrwalssängh, höö                2 lass
      Humblegårdt om 460 stänger.
      Fiskie gått uthi Östre Böönsiön och
      elffween.
      Skogh och mulbethe effter nödhtorff-
      teen.


      Notarum explicatio

B   Hwijttsten ähr 1 heltt skatte hemman.
      Utsädhe opå heela gården                   11 3/4 tunnor
                  Speciall
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrligen i trädhe, åker                    2 tunnor
      Obrukatt åker                                     5/8 tunnor
      Fijskie uthi Suälssiön  och Öster
      Böönsiön nödtorfftigt.
      Humblegårdt om 240 stänger.
      Lijten bäcke qwarn som gåår höst och
      wåhr enähr mykeen flodh ähr.
      Skogh och mulbethe lijtett.(Karttext:)
Huijthestens ägor.
Kiern
Här tager Kårssby äghor wedh.
Her mö-ter Korss-by ägor med sin ödhe gårdh.
grn2 lera.
Lerra
Ler-ra
Grun lera
Grun lera
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Röö myl-la
Lerra


_______________
1Härefter överstruken text.
2Förkortning för grun.