R4:19


(Rubrik:)   Caarlanda soochn


      Notarum explicatio

A   Grönäss ähr ett skatte tårp
      lydher inundher Högh bådhe
      medh skatt och ägor.
B   Uttsädhe opå hela tårpett            1 3/8 tunnor
C   Höö uthi samma gierdhe beblan-
      datt medh staar och måsse          8 lass
      Skogh och mulebethe tillsamma medh
      gården Höögh.

D   Suckan ähr ett tårp och fijnnes der
      uthi en cronedeell som skildnadeena
      uttwijsas, meen skatte delen kommer
      Hööghz gårdt till.
E   Uttsädhe opå skattedelen              1 1/8 tunnor
F   Höö opå skattedeelen                   7 lass
G   Cronodelens uttsädhe                    9/16 tunnor
H   Höö opå cronodelen                     3 lass
      Skogh och mulbethe tillijka medh byen.
      Detta tårpett ligger ifrån gården
      op uthi skogeen 3/8 mill wägh.

J    Höögh ähr 1 heltt skatte hemman medh bäg-
      ge förskreffue tårp.
      Uttsädhe opå hela Höögz gårdt     10 tunnor
                 Speciall
K   Uttsädhe i detta gierdett.
L   Uttsädhe i detta gierdett.
M   Uttsädhe i detta gierdett.
N   Uttsädhe i täppan.
  Här af åhrligen i trädhe, åker              2 tunnor
O   Höö opå alle gierdzlijndernar         14 lass 
P   Dyebåtens ängh mechta sanck, höö 2 lass
      Fijskie uthi Böönsiön.
      Humblegårdh om 300 stänger.
      Tijmber, näffuerskogh och mulbete
      nogh effter nödhtårffteen.


(Karttext:)
Sand iordt
Wäster Böön siön
Leer mylla
Keessebåtz siön
Grund leera
Sand iordt
Her möther Wäster Bööns ägor.

(Under skalan:)
Scala ulnarum