R4:2


(Rubrik)   Noollmarkz häradt Kaarlanda sochn

Notarum explicatio

A  Wränghebo  Skatte hemman
     Wttsädhe opå hela gårdhen                      20 1/2 tunnor
                 Speciall
B   Wttsädhe till
C   Nåch uttsädhe
D   Wttsädhe utij det gierdet
E   Wttsädhe
F   Wttsädhe
G   Höö opå alle giärdzwallerna, till                 30 lass
      Fijske watn uthi Öster Böön siön till nödtorfte.
      Tijmber och näffuer samptt mulbethe effter nödh-
      tårfften.

H   Detta tårpett brukas inundher Wrängebo
      och ligger tilhopa medh gårdzens uttlagar.
J    Wttsädhe                                                     2 tunnor
K   Måsswalss äng bliffuer höö till                      10 lass
N   Måssewalss ängestycke ligger till Östra Bön
      folio 2. Höö till                                             2 lass
      Skogh och uttmark tilhopa medh gårdhen.

(Karttext)
Lind
Leer mylla
Lind
En onyttigh måssa på dhenne platsen.
Leer mylla
Lind
Östra Bön siön

(Under skalan)
Scala ulnarum