R4:22


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Pixstadh ähr 1 helt skatte hemman.
      Uttsädhe opå heela gårdenn                     7 3/4 tunnor
                   Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrlige uthi trädhe, åker                     1 1/2 tunnor
D   Höö opå alle gierdzlijndernar                    14 lass
E   Bånghstadh ödhe tårp brukas inundher gården
      bliffuer der opå, höö                                 12 lass
      Fijskie lijtet uthi Krooke siön1.
      Qwarn som gåår höst och wåhr.
      Tijmber, näffuerskogh och mulbethe tarfueligt.


      Notarum explicatio

F   Keeszbåtn ähr 1/2 skattehemman.
      Wttsädhe opå hela gården                        6 1/2 tunnor
                  Speciall
G   Wttsädhe i detta gierdett.
H   Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrlige uthi trädhe, åker                      1 1/2 tunnor
J    Höö opå gierdzlijndernar                           18 lass
K   Boxsserödh ähr ett ödhe torp och brukas
      inundher gården, höö                                 4 lass
      Humblegårdh om 300 stänger.
      Fijskie utij ett skogz kiern.
      Tijmber, näffuerskogh sampt
      mulbethe gått och noch.


(Karttext:)
Her möther Krooks ägor.
Kiärn
Leer mylla
Krooke siön
Grund leera
Leer mylla

(Under skalan:)
Scala ulnarum


____________
1sion ms