R4:23


(Rubrik:)   Holmdals sochn


      Notarum explicatio

A   Stallarebyn ähr ett helt skatte hemman.
      Wttsädhe opå hela gården                    11 1/4 tunnor
                Speciall
J    Uttsädhe opå detta gierdett.
K   Uttsädhe i detta gierdett.
L   Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrligen uthi trädhe, åker till            2 tunnor
M   Höö opå alle gierdzlijndernar beblandatt
      medh hårdt och måssewaldh                 28 lass
      Fijskie uthi Krookssiön och ett skogzkiern.
      Humblegårdt om 250 stänger.
      Tijmber, näffuerskogh och mulbethe nogh.


      Notarum explicatio

A   Krooken ähr 1 heeltt skatte hemman.
      Wttsädhe opå heela gården                 20 1/4 tunnor
                   Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrlighe i trädhe, åker till               5 tunnor
F   Höö uthi alle gierdzlijndernar               45 lass
G  Måssewalssängh1, höö                         5 lass
     Humblegårdh om 160 stänger.
      Qwarn som gåår hööst och wåhr.
      Fijskie uthi Krookssiön2 och ett kiern.
      Tijmber, näffuerskogh och mulbethe gått
      och fulltt.


(Karttext:)  
Leer mylla
Skogzkiärn
Leer mylla
Leer myl-la
Krooksiön


______________
1Massewalssängh ms.
2Krookssion ms.

_____________