R4:25


(Rubrik:)   Holmedals sochn


      Notarum explicatio

A   Leffwerbyn ähr 1 skatte hemman.
      Uttsädhe opå heela gården                12 1/8 tunnor
                Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Uttsädhe i detta gierdett.
F   Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrlighe i trädhe, åker till             2 1/8 tunnor
G   Höö på alle gierdzlijndernar               14 lass
H   Ett lijten qwarn som gåår enähr mycken
      floodh ähr.
      Fijskie uthi ett lijtett kiärn.
      Skogh och mulbethe noogh.

J    Kaallåker haffuer uthi förtijdeen waritt
      en 1/3 gårdt för sigh siälf. Men nu ähr dett kommitt
      inundher Leffuerbyn och brukas af den der åboor.
      Uttsädhe opå alle 3 gierdernar            7 1/4 tunnor
                     Speciall
K   Uttsädhe i detta gierdett.
L   Uttsädhe i detta gierdett.
M   Uttsädhe i detta gierdett.
      Åhrlige i trädhe här af                        1 1/4 tunnor
N   Höö opå alle gierdzlijndernar             14 lass
      Fijskie, skogh och mulbethe tillijka medh gårdheen.


(Karttext:)
Grund lee-re iord
Beetzhaga
Leer my-la
Grund le-re myl-la
Leffuerby kiärnet
Betzhaga

(Under skalan:)
Scala ulnarum