R4:26


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Tweten ähr 1 heel skatte gårdt.
      Uttsädhe opå hela gården              14 1/2 tunnor
               Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädeh i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Uttsädhe i detta gierdett.
F   Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrlighe i trädhe, åker till          4 tunnor
G   Höö opå gierdzlijnderna beblan-
      datt mz hårdt och måssewaldh höö 23 lass
H   Måssewaldzängh1, höö till              10 lass
J    Nyröghningh, höö till                       5 lass
K   Nyrögningh, höö till                        2 lass
      Fijskie uthi 2 skogz kiärn.
      Humblegårdt om 300 stänger.
      Skogh och mulbethe nödtorffigh.

L   Haghgiom ähr 1/3 skatte hemman.
      Uttsädhe opå hela gården               5 9/16 tunnor
              Speciall
M   Uttsädhe i detta gierdett.
N   Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrlige i trädhe, åker               1 tunnor
O   Höö opå gierdzlijndernar medh
      hårdt och måssewaldh beblandat   14 lass
P   Måssewaldzängh, höö till                8 lass
Q   Nåch en lijten täppa.
      Humblegårdt om 100 stänger.
      Skogh och mulbethe lijttett.
R   Denna ängz teegen lyder till den
      offuanskreffne by Tweten benämtt.
      Höö                                             3 lass


(Karttext:)
Grun leera
Leer myl-la
Grund leermyl-la
Sand mylla
Odugelig mosse
Sand iordt
Sand mylla

(Under skalan:)
Scala ulnarum

_____________
1Mossewäldzangh ms