R4:27


(Rubrik:)   Holmedals socken


      Notarum explicatio

A   Hollmedals Prästegårdt.
      Uttsädhe opå hela gården              24 tunnor
               Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Uttsädhe i detta gierdett.
F   Uttsädhe i detta gierdett.
G   Uttsädhe i detta gierdett.
      Uthaff desse gierden trädes
      ett åhrligeen.
H   Höö opå alle gierdzlijnderna          14 lass
I    Måssewalss ängh sanck, höö         21 lass
K   Grubberödh torpställe ligger
      undher Prästeboordett, höö           6 lass
L   Hårdhewalss ängh, höö till              8 lass

1    Detta ödhe tårpe heter Anumd-
      byn1 och lydher till Prästegården,
      ligger 1/4 mill wägh der ifrån
M   och bliffuer höö                             20 lass
N   Åker der sammestädes                  3/4 tunnor
      Humblegårdt om 400 stänger.
      Fijskie uthi Holmedals siön godt.
      Skogh och mulbethe tarffueliget.
NB2 Steenwagn en lijten ödhe gårdt belä-
      gen wedh Steenbyn uthi Tögzmarkz
      sochn, lydher her undher Präste-
      boordett och fijnnes igen  folio 54
      noterat medh littera          Q.
      Och hårdwaldz höö          4 lass 


(Karttext:)
Her möther Sälss ägor.
Röö myl-la
Leer myl-la
Sand iord
Sand myl-la
Betzhaga
Holmedalz siön
Betz haga

_________________
1Fel för Amundbyn?
2Nota Bene