R4:31


(Rubrik:)   Holmedals socken


      Notarum explicatio

A   Bääkehwarff ähr 1 helt skatte hemman.
      Uttsädhe opå heela gården                   15 11/16 tunnor
                  Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Uttsädhe i detta gierdett.
F   Uttsädhe i detta gierdett.
      Åhrligeen trädhes ett gierde aff desse fäm.
G   Höö opå alle gierdzlijndernar                25 lass
H   Sanck måssewaldzängh, höö                 5 lass
I    Nåch en sank måsse ängh, höö              8 lass
      Humblegårdt om 400 stänger.
      Fijskie uthi 2 skogzkiärn.
      Tijmber, näffuerskogh samptt mulbethe
      gått och nogh.
K   Ruudh ähr ett tårp brukas under gårdheen
L   Uttsädhe åhrligeen                                 3 1/2 tunnor
M   Höö opå gierdzlijndernar                      12 lass
N   Höö opå en sanck dymåssa som bärgas kan
      enähr tårckåhr ähr                                 3 lass
O   Brååtten ähr ett tårp brukas undher
      gårdenn, uthsädhe der opå                    1 3/4 tunnor
P   Höö opå girdzlijnderar beblan-
      datt medh måssewaldh, hö                    7 lass
      Skogh och mulbethe haffue desse förbemälte
      tårp tillijka medh gården.

(Karttext:)
Leera
Odu-gelig mosse.
Skogz siö.
Sand myl-le-iord
Leer mylla