R4:32


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Tåången ähr 1/2 skatte gårdt til-
      hopa medh Struffuen.
      Uttsädhe opå hela gården                7 tunnor
                Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdet.
C   Uttsädhe i detta gierdet.
D   Uttsädhe1 i detta gierdet.
  Här af åhrlige uthi trädhe, åker            1 1/2 tunnor
E   Höö uthi gierdzlijnderna                   14 lass
      Qwarn som gåår höst och wåhr.
      Humblegårdt om 300 stänger.
      Fijskie uthi Struffuen sampt
      skogh och mulbethe medelmåttigt.
F   Struffwen lijgger undher Tåången
      bådhe medh skatt och ägor.
G   Utsädhe på åkern                           2 1/2 tunnor
H   Höö der till                                    10 lass
      Skogh och mulbethe nogh.

A   Möölnerödh ähr 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe opå hela gården               10 tunnor
                Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe2 i detta gierdett.
  Här af åhrlige3 i trädhe4, åker              2 tunnor
D   Höö opå alle gierdzlijnder-
      nar beblandhatt medh hårdt
      och måsse waldh                            20 lass
E   Ett ödhe tårp brukas undher
      Möllnerödh blifver höö                   8 lass
      Qwarn och såghqwarn som kunna
      gåå höst och wåhr.
      Fiskie uthi Struffuen nödtorftigt.
      Tijmber näffuerskogh och mulbethe
      ähr gått.


(Karttext:)
Struffwen lacus
Grund leere iord
Suart mylla
Sand iordt
Leere mylla

(Under skalan:)
Scala ulnarum

________________
1Uttsadhe ms
2Uttsadh ms
3ahrlige ms
4tradhe ms