R4:34


      Notarum explicatio

A   Hoolmerödh ähr ett 1 helt skatte hemman
      och inundher skatt brukar han desse fyra
      torpställen som ähr Söderholmerödh, Görssbyn,
      Fiällebäck huilka alle igenfinnas folio 34 och
      35. Jeemwäll detta tårpställett antäcknatt
      medh lijttera   ZX rödt.
      Uttsädhe opå hela gården, hemma                 17 5/8 tunnor
                   Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett                                  5 3/4 tunnor
C   Uttsädhe i detta gierdett                                  2 3/8 tunnor
D   Uttsädhe i detta gierdett                                  4 tunnor
E   Uttsädhe i detta gierdett                                   2 3/4 tunnor
F   Uttsädhe i detta gierdett                                   2 1/2 tunnor
      Åhrlighee trädhes uthaff desse gier-
      dern ett dera.
      Fijskie uthi Lee siön effter nödtörfften.
G   Qwarn som gåår mästedelen åhr och dagh.
      Tijmber, näffuerskogh och mulbethe medell-
      måttigt.
H   Höö opå alle gierdzlijndernar beblandatt medh
      hårdhte och måssewaldz1                                28 lass 
I    Måssewaldsängh, höö till                                   6 lass
K   Nåch höö opå desse twänne små måsse ängiar  2 lass
L   Södraholmerödh skattar tilhopa mz gården.
M   Uttsädhe i detta gierdett                                    3 1/16 tunnor
N   Höö opå gerdzlijndrar                                        8 lass
      Fiskie uthi Leelången.
      Skogh och mulbethe tilhopa medh gården.

      Notarum explicatio

ZX  Detta änge tårpställett lydher inundher
      Holmeröödh gårdt och ähr myckett elack
      och tåår till wäxteen, bliffuer höö till                   6 lass

(Karttext:)
Beetzhaga
Lee lacus

_______________
1måssewäldz ms