R4:35


(Rubrik:)   Holmedals sochn


      Notarum explicatio

O   Görssbyn ähr ett skattetårp och bru-
      kas undher Holmerödh.
P   Uttsädhe opå all åkern                        4 1/8 tunnor
Q   Höö opå alle gierdzlijndernar             10 lass
R   Måsse ängh lijteen, höö om                 2 lass
S   Fiällebäck ähr en ödhe tårp och bru-
      kas undher Holmerödhs skatt, höö     8 lass
T   Wttsädhe i samma täppa                     1/8 tunnor
      Skogh och mulbethe tilhopa gården.
      Desse förbemälte tårp lydha undher
      gården Holmerödh hwilken igenfinnes
      folio   34.

A   Buklaröd ähr 1/2 skatte hemman.
B   Uttsädhe opå all åkern                          8 1/4 tunnor
      Her uthaff trädhes åhrligeen                   7/8 tunnor
C   Höö opå alle gierdzlijndernar.
      beblandatt medh staar och måssebotn    28 lass    
      Fiskie gått uthi Lee siön.
      En lijten bäckie qwarn.
      Tijmber, näffuer skogh och mulbethe
      effter nödhtorfften.

1    Stubberödh ett ödhe gårdt brukas
      undher Bucklerödh och lyder undher
      samma skatt.
D   Uttsädhe opå åkern                               1 3/8 tunnor
E   Höö der till medh måssebått1 beblandatt  10 lass  
      Fijskie och skogh tillijcka medh gården.


(Karttext:)
Lee siön
Herweedh möther Bloomskogz sochen2 medh Sunstaby ägor.

(Under skalan:)
Scala ulnarum

______________
1Fel för måssebåtten?
2soch ms