R4:37


(Rubrik:)   Hoolmedals sochn


      Notarum explicatio

A   Heedane ähr 1 heell skatte gårdh.
      Uttsädhe opå bådhe gierdernar              15 3/4 tunnor
                Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
      Her uthaff trädess åhrligen                      3 3/4 tunnor
D   Höö opå gierdzlijndhernar                      20 lass   
O   Detta kallas Östräheedernar och haffuer
      uthi förfijdhen waritt besuttijtt men nu1   
      brukas dhett undher gården bådhe medh skatten
      och ägornar.
E   Uthsädhe her opå                                    2 5/16 tunnor
F   Höö der till åpå lijndernar                        5 lass
G   Sanck måsewaldzängh, höö                    5 lass
H   Måssewaldzängh, höö                            2 lass
      Humblegården om 300 stänger.
      Fijskie, skogh och mulbethe medhelmåttigt.


      Notarum explicatio

I    Breewijken ett 1/3 skatte hemman.
      Uttsädhe opå bådhe gierdernar                7 tunnor
                 Speciall
K   Uttsädhe i detta gierdett.
      Åhrligen trädhes her aff                            1 1/2 tunnor
M   Höö opå alle gierdzlijndernar                   16 lass
      Humblegårdt om 200 stänger.
      Fijskie uthi Lee siön2 gåått.
      Skoogh och mulbethe tämbligh.


(Karttext:)
Grund leer iord
Skogh och mulle bet här emelan siön och gården.
Lee lacus
Grund lere iord

____________
1Härefter utsuddad text
2sion ms