R4:38


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Myrehwarff ähr ett skatte hemman.
      Uttsädhe opå helha gården             10 1/2 tunnor
                 Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her aff åhrligh                     2 tunnor
E   Höö opå gierdzlijnderna
      beblandatt mz måsse, starr
      och hårdhewaldh                            15 lass
F   Sanck starr ängh, höö                      5 lass
G   Måsse ängh, höö                             2 lass
H   Myrehuarffs ödhe gårdt.
      Höö                                                7 lass
      Humblegård om 280 stänger.
      Fijskie uthi Lee nödhtårfftigt.
      Tijmber skogh och mulbethe
      lijtett.


      Notarum explicatio

I    Wbsala ähr 1 heell skattegårdt.
      Uttsädhe i dessa gierdernar                        10 5/8 tunnor
                Speciall
K   Uttsädhe i detta gierdett.
L   Uttsädhe i detta gierdett.
M   Ähr uthi trädhe denna wreett.
N   Höö opå gierdzlijndernar wäster om bäckeen
      beblandhatt medh måsse och hårdhewaldh   18 lass
O   Öster sijdhan om bäckeen ähr ett ödhe
      änghe tårp beblandatt mz starr och hård-
      waldh, bliffuer höö                                       12 lass   
      Humblegårdh 320 stänger.
      Fijskie uthi Lee siön.
      Lijtenn bäckieqwarn.
      Allehandha tarffweskogh effter
      nödhtorffteen.
P   Denna holmen kommer halparthen til Wpsala
      och halfparten till Myrehuarff och bruka
      dhee honom hwarsijtt åhr för beetzholme.


(Karttext:)
Lee-ra
Lera
Leen lacus
Leera iord