R4:4


(Rubrik)    Noolmarkz häradt

      Notarum explicatio

A   Gryttom ett 1/2 skatt hemman
      Wttsädhe på hella gården         9 5/8 tunnor
               Speciall
B   Wttsädhe i detta gierdett.
C   Wttsädhe i detta giärdett.
D   Wttsädhe i detta gierdett.
      Här aff trädess åhrligen             1 1/2 tunnor
G   Hårdtwalss ängh, höö               2 lass
F   En elaack måssa, höö               1 lass
E   Höö opå gierdzlijndernar           8 lass
      Humblegårdt till 100 stänger
      Tijmber skogh elaak.
      Taarffskogh tämbeligh.
      Mulbethe gåått.
      Fiskie uthi ett skogzkiernen
      så medelmåttigt.

H   Herredalen ett 1/2 skatte hemman.
      Wttsäde opå gården                   12 tunnor
                Speciall
J    Wttsädhe opå detta gierdett.
K   Wttsädhe opå detta gierdett.
L    Wttsädhe opå detta gierdett.
       Här uthaff trädess åhrligen           2 tunnor
M   Höö opå alle gierdzlinderna beblandatt
      medh starr och hårdewall             34 lass
      Fiskie uthi twänne små skogzkiärner.
      Quarn som gåår hööst och wåhr.
      Humble gårdt om 200 stänger.
      Tijmber skogh och näffuer godh.
      Mulbethe och uttmark ähr gåtth.

 (Karttext)
Sand iordh
Denne bäcken kommer uthur ett skogz kiärn.
Röö mylla obärande jordh.
Här möter störa1 höga bärgh.
Röö mylla

(Under skalan)
Scala ulnarum

____________________
Text delvis utanför textramen.
1Fel för stora?