R4:42


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Dudzeröd 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe opå hela gården                  4 7/8 tunnor
               Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Uttsädhe i detta giedett.
      Trädhes her aff hwart åhr ett gierdhe.
F   Höö opå alle gärdzlijndernar beblandhatt
      medh måsse och hårdhewaldh            15 lass
G   Torsserödh ähr en ödhe gårdt lydher til gården.
      Uttsädhe opå all åkern                        1 1/4 tunnor
G   Höö her till i samma täppa                   8 lass
H   Kiässerödh en ödhe gårdt lydher och intill
      samma gårdt, bliffuer höö                    5 lass
      Humblegårdt om 400 stänger.
      Fijskie uthi Lee siön till nödhtorfften
      Allehandha godh fångeskogh och mulbethe noogh.

A   Stoore Sunssbyn 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe opå hela gården                     11 1/4 tunnor
                Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe1 i detta gierdett.
      Åhrligeen i trädhe her af                        2 1/4 tunnor
D   Höö opå alle gierdzlijndernar                 32 lass
      Humblegården2 om 400 stänger.
      Fiskie, skogh och mulbethe til nödhtorfften.
      Qwarn som gåår höst och wåhr
                                                           lijlle

E   Lille Sunszbyn är ett ödhe torp
      lydher undher Store Sunssbyn.
      Uttsädhe                                              1 1/4 tunnor
F   Hårdtewalsshöö der till                          12 lass
      Skogh och mulbethe tijllijka medh
      gårdhen.

Q   Smeedzrödh ähr en cronoiord.
      Haffuer särdheles skatt och
      brukas undher Stoor Sunssbyn.
      Måssewaldz höö                                 2 lass


(Karttext:)
Lee lacus
Sand iord
Däta torpestelle ligger någhorlunda i sitt räta locum ifrån bynn.
Denne ödegården3 ligger når ifrån Dudzerödh 1/4 mijll uth med samma siöö. 
Skoghs kiärn
Leer myl-la
Sand mylla
Ler4 myl-la
Lee lacus
Dhenne ödegården5 ligger och någorlunda uthi sitt räta locum ifrån Sunsbynn.
Lee lacus
Sand mylla
Leer myl-la

_______________
1Uttsadhe ms
2Humbegården ms
3odegården ms
4leo ms
5ödegarden ms