R4:43


(Rubrik:)   Fugle wijks socken


      Notarum explicatio

H   Wästwijken ähr 1 heel gårdt.
      Uttsädhe opå hela gårdten             6 5/8 tunnor
                 Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes åhrligeen her af                1 tunnor
D   Höö uthi gierdhlijndernar               16 lass
      Humble gårdt om 180 stänger.
      Gått fijskie och en lijten quarn belägen
      wedh Hoolen östan om siön.
      Tijmber näffuer skogh gått.
F   Hoolen en ödhe gårdt lydher her under he-
      manett. Uttsädhe opå åkern           3/4 tunnor
G   Höö der till                                    3 lass

H   Östwijken 1 heltt skatte gårdt.
      Uttsädhe opå hela gården              9 13/16 tunnor
                Speciall
I    Uttsädhe i detta gierdet.
K   Uttsädhe i detta gierdet.
L   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädes her af åhrligeen                  1 13/16 tunnor
M   Höö opå alle gierdzlijndernar        34 lass
N   Nyrögnings ängh, höö                   3 lass
      Humblegårdt om 420 stänger.
      En lijteen bäcke qwarn.
      Fijskie gått.
      Skogh och mulbethe medellmåttigt.


(Karttext:)
Lee lacus
Lee lacus
Lee lacus
Gru-nd le-ra
Her möther Öst-wijkens ägor weedh.
Oppå denna udden ähr skogh och mulbethe.
Lee lacus
Lee lacus
Her tager Wästwij-kers ä-gor wedh.
Grund1 le-ra
Lere myl-la
Lee lacus

(Under skalan:)
Scala ulnarum


___________
1Grnd ms