R4:46


(Rubrik:)   Nool markz


      Notarum explicatio

A   Tarm ähr 1 heelt skatte hemmar1 och allenast
      sondherbygdt hwar ifrån annan..
      Uttsädhe åpå alle fäm gierdernar                16 3/8 tunnor
               Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Uttsädhe i detta gierdett.
F   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligen                                4 tunnor
G   Höö opå alle gierdzlijndernar beblandatt medh
      måsse och hårdtewaldh                              38 lass
      Humblegårdt om 280 stänger.
      Qwarn faall obygdt.
      Fijskie uthi Lee siön gått.
      Skogh och mulbethe lijtett.
      Nåch ähr till denna gårdt ett ödhe tårp som ähr
      belägett tilhopa medh Brynnelstårp ägor och
      fijnnes  folio 47 noterat medh     R
      Wästermållnääs benämdt


      Notarum explicatio

A   Wängh ähr ett 1 helt skatte hem-
      man tillijka medh tårpett Diup-
      dalen, huilkett lydher undher Wängh
      medh skatt och egor.
      Uttsädhe opå bådhe gierdernar             9 tunnor
                 Speciall
B   Wttsädhe i detta gierdett.
C   Wttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligen                       1 1/2 tunnor
D   Höö opå alle gierdzlijndernar
      beblandatt medz måsse och hårdte-
      waldh, bliffuer                                   22 lass
      Humblegårdt om 339 stänger.
      Qwarn som gåår höst och wåhr.
      Fijskie uthi2 Lee siön3.
E   Fijnnes och en tuullplatz, kommer
      cronan till hwilken ähr belägen
      strax wedh Norries gräns.
      Allehandha nödtorfftigh skogh ähr och
      fijnnes till denna gårdt noogh,
      samptt mulbethe gått och gåt
      fijskie.
F   Diupdalen 1/3 tårp brukas undher
G   gården, fijnnes uttsädhe                     3 7/8 tunnor
H   Höö der till uthi samma gier-
      dhe beblandatt.                                 15 lass
I    Crono ängh brukas undher tårpett
      Diupdalen och haffuer sijn egen
      skatt och ränta.
      Fijskie, skogh och mulbethe haffuer
      torpett tillijka medh byn.


(Karttext:)
På dena sijdan möter Bryntorp ägor.
Gru-nd lera mylla
Leer mylla
Sand mylla
Grund leer my-lla
Lee lacus
Grund le-re iord
Grund le-ra

(Under skalan:)
Scala ulnarum

____________
1Fel för hemman?
2uth ms.
3sion ms.