R4:50


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Löörszbyn ähr 1 heeltt skatte hemman.
      Uttsädhe opå heela gårdten                  16 1/4 tunnor
                  Speciall
B   Uttsädhe opå detta gierdett.
C   Uttsädhe opå detta gierdett.
D   Uttsädhe opå detta gierdett.
E   Uttsädhe1 opå detta gierdett.
      Trädhes her uthaff åhrligeen                 4 tunnor
F   Höö opå alle gierdzlijndernar beblandatt mz
      måsse och hårdhewaldh                     43 lass
G   Måssewaldzängh, höö                        8 lass
H   Hårdhewaldz äng som kallas Löörssbyns ödhe gårdt
      bliffuer höö till                                    4 lass
      Humblegårdt om 340 stänger.
      Qwarn som går hööst och wåhr.
      Fiskie op uthi en lijten skogzsiö.
      Skogh och mulbethe lijtett.

      Notarum explicatio

I    Öierszbyn 1 hell skatte gårdt.
K   Uttsädhe opå hela åkern                    13 tunnor
      Trädhes her aff åhrligen                       2 tunnor
L   Höö opå alle gierdzlijndernar beblan-
      datt medh måsse och hårdtewaldh       18 lass
M   Måssewaldzängh, höö till                    12 lass
      Humblegårdt om 370 stänger.
      Qwarn som gåår höst och wåhr.
      Fijskie intett till denna gårdt.
      Skogh och mulbethe lijtett.

      Denna offwanbemälthe gårdt skattar för en crono-
      deell men ingen weett hwar iorden ähr.


(Karttext:)
Sand mylla och brend sand.
Sand mylla och brend sand.
Här möter Flötanss ägor.

_______________
1Uttsadhe ms.