R4:59


(Rubrik:)   Tökzmarkz sochn


      Notarum explicatio

A   Sannom1 ähr 1 heelt skatt hemman.
      Uttsädhe opå hela gården                 11 1/8 tunnor
                   Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädes her aff åhrligeen                      2 tunnor
D   Höö opå alle gierdzlijndernar beblan-
      datt medh hårdt och måssewald, höö  20 lass
E   Dessee twenne nyrögningar, höö          2 lass
      Humblegårdt om 300 stänger.
      Qwarn som gåår höst och wååhr.
      Fijskie gått uthi Töök.
      Skogh och mulbethe till nödtorffteen.


(Karttext:)
Töckn lacus
Sa-nd2 myl-la

_____________
1Fel för Qannom?
2 Snd ms