R4:6


(Rubrik:)  Noolmarkz häradt

      Notarum explicatio
A   Wänack ähr ett 1/2 skatte hemman.
B   Wttsädhe i detta gierdett                              12 tunnor
ob.  Obrukatt åker til der aff                                4 tunnor
      Noch åker till trädhee der aff                          4 tunnor
C   Höö uthi gierdzlijndhernar, måssewald          13 lass
D   Höö opå denna staarremåssa                         3 lass
E   Soolbärgh ähr ett tårpställe och brukas inunder
      gårdhen, bliffuer höö til                                  12 lass
F   Höögh ähr ett tårpställe och brukas inundher
      gården, bliffuer måssewalz höö till                   10 lass
M   Nåch en nyrögningh kommer gården till, höö   2 lass
      Weedh och giersellskogh sampt mulbethe tarffue-
      ligett.  Inthett fiskie.
H   Detta ängestyckett lydher Smullemark till
      folio 5      och bliffuer höö                               2 lass
      Detta hemmanet lider skada af frost när
      stor kiöldh och frost åhr ähro.

(Karttext:)
På dhenna sidan ähr Hälgebyn och ähr en liten skogz backe emelan.
Sand jord
Swart mylla
Sandjord rödmylla
Onyttigh måssa
Här ähra stora flacka och och odugeliga måsar
Här ärhr Smulemarckz skogh