R4:60


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Groffwebool 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe opå heela gården                   6 tunnor
                 Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdet.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligeen                        1 tunnor
D   Höö opå alle gierdzlijndernar beblandatt
      medh star, måsse och hårdtewaldzhöö   18 lass 
E   Nyrögningh sanck, höö                           4 lass 
      Humblegårdh om 180 stänger.
      Fijsk uthi Hoor.
      Skogh och mulbethe effter nödtorfften.
F   Boogen ähr en crono ödhe gåårdt och brukas undher
      gåårdten och haffuer sin egen skatt.
      Bliffuer höö till                                       5 lass

A   Backa ähr 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe opå heela gården                     7 1/2 tunnor
               Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i täppan1.
      Trädhes her aff åhriligeen                        1 tunnor
E   Höö opå alle gierdzlijndernar beblan-
      datt medh måsse, starr och hårdte-
      walldh                                                    30 lass
      Humblegårdt om 100 stänger.
      Fijskie uthi Töök.
      Skoogh och mulbethe till nödhtorffteen.


(Karttext:)
Le-re-my-la
Nedre Hoor lacus.
Tök lacus
Grund lera
Wästre Töök lacus.
Leer mylla

_____________
1tappan ms