R4:61


(Rubrik:)   Tökzmarkz sochn


      Notarum explicatio

      Dalen ähr 1 heelt skatt hemman.
      Uttsädhe opå hela gården             9 1/2 tunnor
                 Speciall
      Uttsädhe i detta gierdett.
      Uttsädhe i detta gierdett.
      Uttsädhe i detta gierdett.
      Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her aff åhrligeen               1 1/2 tunnor
      Höö opå alle gierdzlijndernar
      beblandatt medh måsse och hårdte-
      waldh                                           35 lass
G   Fääbodhar som kommer gården till.
      Bliffuer uttsädhe                            9/16 tunnor
      Höö dher uthi samma täppa           4 lass
H   En ängh der bredhe weed, höö       2 lass
      Noch en täppa åker uthi som kallass
I    Fääbodhar, uthsädhe till                  1/4 tunnor
      Höö dher uthi samma täppa           4 lass
      Humblegårdt om 380 stänger.
      Qwarn som gåår hööst och wååhr.
      Fijskie gått uthi öffwere och nedhre Hoor.
      Tijmber, näffuer, bast skogh och mulbe-
      the gått och noogh.


(Karttext:)
Öffwer Hoor lacus
Leer mylla
Sa-nd m-yl-la
Neder Hoor lacus