R4:62


(Rubrik:)   Noolmarkz1 häradt


      Notarum explicatio

A   Öffwerhån ähr 1/2 skatte hemman kiöptt
      aff cronan.
B   Uttsädhe opå hela gården                6 1/5 tunnor
      Trädhes her aff åhrligeen                 1 tunnor
C   Höö uthi gierdzlijndernar                 20 lass
D   Qwarn som gåår höst och wååhr.
      Fijskie uthi Tööck.
      Skoogh och mulbethe effter nödhtorfften.

E   Nederhån ähr 1 helt skatt hemman.
      Uttsädhe opå hela gården                9 3/8 tunnor
                 Speciall
F   Uttsädhe i detta gierdett.
G   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligeen                  1 3/8 tunnor
H   Höö opå alle gierdzlijndernar be-
      blandhatt medh sanck måsse och
      hårdtewaldh                                    24 lass
     
Humblegårdh om 300 stänger.
      Fijskie uthi Töök och Hoor.
I    Qwarn som gåår höst och wåhr.
      Skogh och mulbethe effter nödhtorfften.
NB1  Kaallhån ähr en ödhe gårdt brukas her
      undher Nedherhån bådhe medh skatt
      och ägor, denna ängen fijnnes  folio  62
      och bliffuer höö till                           8 lass


(Karttext:)
Her möther Kaalhån ödhe gårdt.
S-and mylla
Sågh iord
Lee-re myl-la
Töck lacus
Gru-nd le-r-e myl-la.

(Under skalan:)
Scala ulnarum

____________
1Noolmakz ms
2 Nota bene ms