R4:63


(Rubrik:)   Tökzmarkz sochn


      Notarum explicatio

A   Skrädäne ähr 1/2 skatte hemman.
B   Uttsädhe opå heele gårdens åkern       7 3/8 tunnor
      Trädhes her aff åhrligeen                     1 tunnor
C   Höö uthi alle gierdzlijndherna beblandatt
      medh sanck måsse och hårdtewaldh    14 lass
D   Tallerödh hårdtewaldz ängh brukas undher
      gårdheen, bliffuer höö                          2 lass 
      Humblegårdt om 280 stänger.
      Qwarn som gåår höst och wåhr.
      Fijskie uthi Töök.
      Skoogh och mulbethe lijtett.

E   Kaalhån ähr en ödhe gårdh och brukas undher
      Skrädaane allenast deenna delen som lijgger
      opå östre sijdhan om skijldnan, höö till  7 lass
F   Intill denna ödhe gårdt lydher denna änghe-
      styckett, höö                                        1 lass
NB   Kaalhån ähr en ödhe gårdt och lydher inundher
      Neherhåån noterat folio  62.


(Karttext:)
Grun-d le-r-a.
Le-re myl-la.
Her wedh tager skogh och mulbethe.
Öffuerhååns ägor.
Töck lacus.
Her möther Nedherhååns ägor.