R4:67


(Rubrik:)   Tökzmarkz sochn


      Notarum explicatio

A   Wlffwenäsz ähr 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe hela gården                  4 13/16 tunnor
              Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.              4 tunnor1     
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Trädhes åhrligen2 her af                7/8 tunnor
F   Höö opå alle gierdzlijndernar        16 lass
G   En lijten hårdtewaldzängh, höö till  2 lass  
      Humblegården om 200 stänger.
      Fijskie uthi Töck och en skogzsiö3.
      Skogh och mulbethe gått och wijdt.

H   Elssbyn ähr 1 helt skatte hemman.
      Uttsädhe opå hela gården             8 3/4 tunnor
               Speciall
J    Uttsädhe i detta gierdett.
K   Uttsädhe i detta gierdett.
L   Uttsädhe i detta gierdett.
M   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligen                1 1/4 tunnor
N   Höö opå alle gierdzlijndernar       19 lass
O   Höö opå en sanck måsse ängh     2 lass
P   Båålsserödh en ödhe gårdt ligger undher
      Elssbyn, bliffuer höö                     3 lass
      Gåått fijskie uthi Tööck.
      Skogh och mulbethe noogh.


(Karttext:)
Röö my-l-la.
Sank mosse.
Däta ligger når ifrån gården 3/8 mijll wedh pass emelan Boda och Kyrckebyn.
Norre Töckz lacus.
Odugeligit.
Grund le-ra.
Lero m-yl-la.

(Under skalan:)
Scala ulnarum

_____________
1Troligen felskrivit och är delvis utsuddat.
2åhrlligen ms
3skogzsiö ms