R4:69


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Amunbyn ähr 1/3 skatte hemman.
      Uttsädhe opå heela gårdhen            6 3/16 tunnor
                Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädes her af åhrligen                      1 tunnor
E   Höö opå alle gierdzlijndernar beblan-
      datt mz starr och hårdtewaldh          20 lass
      Fijskie uthi en lijten skogzsiö.
      Skoogh och mulbethe gått och noogh.
      Wtij detta torp giör frostet stor skada
      när kiöldh och frost åhr ähro.
NB  Biörkieskoogh, ähr ett ödhe tårp brukas
      undher Kiörkiobyn, bliffuer höö        14 lass
NB  Swänssby ähr skattlagdt anno 1642 för 1/4
      hemman, bliffuer höö til                     1 lass
NB  Lund en ödhegårdt brukas undher Kiör-
      kiobyn, höö till                                  8 lass
      Desse tårpställen lydher til Kiörkiobyn
      som ståår afrijtatt  folio 70.

A   Boda ähr 1/3 skattehemman.
      Uttsädhe opå hela gården                  4 3/4 tunnor
              Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af  åhrligen                     1/2 tunnor
E   Höö opå alle gierdzlijndernar
      beblandatt mz starr och hårdt-
      waldh, bliffuer till                              20 lass
      Lijten bäckieqwarn som gåår
      höst och wåhr.
      Lijtett fijskie uthi en skogzsiöö.
      Skogh och mulbethe gått.
      Hoss detta torp giör frostet myc-
      kin skada när kiöldh och frost
      åhr ähro.


(Karttext:)
Swänssby.
Le-re mylla.
Lundh.
Biörkeskog1    

_____________
1Biorkeskog ms