R4:70


(Rubrik:)   Österwaldsskogz sochn


      Notarum explicatio

A   Kiorkiobyn1 ähr 1 helt skatt
      hemmar kiöpt af cronan.
      Uttsädhe opå hela gården            11 tunnor
                 Speciall
B   Uttsädhe2 i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Uttsädhe2 i detta gierdett
F   Uttsädhe i detta gierdett.
G   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes åhrligeen ett aff dessa.
H   Höö opå alle giärdzlijndernar
      beblandatt                                12 lass
      Humblegårdt om 200 stänger.
      Gått fiskie uthi Tööck och Ström-
      siön.
      Qwarn faall.
      Skogh och mulbethe gått.
J    Höögherödh ödhe gårdt bru-
      kas her undher gårdten,
      bliffuer höö                              4 lass

NB  Desse effterfölliandhe torp-
      ställen som ähr. Biörckeskogh,
      Lund och Swänssbyn lydha
      alle gården till.
      Men dåck ähr Suänssbyn för
      sigh sielf skattlagdt, igen-
      fijnnas folio      69.

(Utanför textramen:)
Noch een engefiell
till denne by,
fins folio 71. Om
höö           2 lass.
signum  (högerpil:)


(Karttext:)
Strömss siön3.
Tängzwijken.
Le-re m-yl-la.
Sand mylla.
Öster-waldz-skogz kiörkia.
Kiärn lacus
Nörre Töckn lacus.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Kiorkiobyn ms.
2Uttsadhe ms.
3sion ms.