R4:71


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt.


      Notarum explicatio

A   Ströma ähr 1 heelt skatte hemman.
      Uttsädhe opå hela gården                 8 1/2 tunnor
                Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Uttsädhe i detta gierdett.
F   Uttsädhe i detta gierdett.
G   Uttsädhe i detta geirdett.
      Trädhes her af årligen ett gierdhe.
H   Höö opå alle gierdzlijndernar beblandatt
      medh måsse, starr och hårdwaldh        20 lass 
      Humblegårdt om 200 stänger1.
      Gått fijskie uthi Strömsiön2 och Öst-
      watn.
      Skogh och mulbethe hell gått och noogh.
J    Lille Ströma brukas undher gården.
      Uttsädhe der opå                               2 3/16 tunnor
K   Höö3 der till                                       6 lass
      Skogh och mulbethe noogh der till.
L   Skiällebre ödhe tårp brukas undher
      gårdhen, höö                                     4 lass
M   Hööklund ett ödhe tårp brukas
      undher gåården, höö                          3 lass
R   Skallmästadh ähr ödhe4 tårp bru-
      kas undher gården, höö                     6 lass
(Högerpil:)  Denna delen af Skallmästadh kom-
      mer Kiörkiobyn till, höö                    2 lass
      Huilken by fijnnes afrijtatt
      folio  70.


(Karttext:)
Öst-watn lacus.
Röö san mylla.
Lere myl-la.
Strömss siön.
Sank iord.
Sank io-rd.
Måssewaldz engh.
Strömass siönn.

_______________
1stanger ms.
2Stromssiön ms.
3Hoo ms.
4odhe ms.