R4:72


(Rubrik:)   Österwaldskogz sochn


      Notarum explicatio

A   Naffwarsswijken ähr 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe opå hela gården                  4 3/16 tunnor
                Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdhett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe opå täppan.
      Trädhes åhrligeen her af                  1 3/16 tunnor
E   Höö opå alle gierdzlijndernar beblandatt
      medh måsse och hårdhewaldh         19 lass
      Humblegårdh om 260 stänger.
      Gått fijskie uthi Östwatn.
      Skogh och mulbethe gåått.
F   Ett ödhe tårp som brukas undher gårdhen opå
      åkern, wttsädhe                             2 11/16 tunnor
G   Höö till detta tårpett                       12 lass
H   Krooken ähr ett ödhe tårp brukas undher
      gårdhen, höö                                  131 lass
      Dhesse förbemälte tårpställen haffua sijna ägor
      tilhoopa medh gårdhen och liggia för samma skatt.

J    Höögzbooll skattladhes anno 1642 för 1/4 hemman.
      Uttsädhe opå åkern                        11/16 tunnor
K   Höö der till, nyrödningar                 10 lass
      Fijskie tämbligeen.
      Skogh och mulbethe meddellmåttigt.


(Karttext:)
Hårdwall.
Liten skogs lacus.
Leer jord.
Östwatn lacus.
Sand mylla.
Leer mylla.

(Under skalan:)
Scala ulnarum

_____________
1Fel för 3?