R4:76


(Rubrik.)   Österwaldz skogz sochn.


      Notarum explicatio

A   Båtnane 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe opå hela gården                     7 3/8 tunnor
                Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligen                          1 3/8 tunnor
D   Höö opå alle gierdzlijndernar beblandatt
      waldh medh starr och måsse                  18 lass
F   Nyröghningh, höö                                    3 lass
E   Ett ödhe tårp brukas undher gården, höö  7 lass
      Humblegården om 180 stänger.
      Fijskie uthi skogz siö gått.
      Skogh och mulbethe gått.

G   Detta tårpställe brukas undher gården som lig-
      ger opå andre sijdan om elffwen.
      Uttsädhe till                                           3 3/4 tunnor
H   Höö der opå beblandatt medh måsse, starr
      och hårdwaldh                                      10 lass
      Her till ähr skogh och mulbethe gått.


(Karttext:)
Här mötter Norges gränss.
Sand my-lla.
Le-re mylla.
Skogz siö.

(Under skalan:)
Scala wlnarum.