R4:8


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt

      Notarum explicatio

A   Mölnneröd ett 1/2 skatte hemman.
      Wttsädhe opå heela gården             6 9/32 tunnor
               Speciall
B   Wttsädhe i detta gierdett.
C   Wttsädhe i detta gierdett.
      Åhrligeen uthi trädhe, åker till          1 tunnor
D   Höö opå gierdz lijndernar                8 lass
E   Måssewals ängh, höö                     12 lass
F   Kiässerö ähr ett tårpställe brukas inundher gården.
      Höö                                                9 lass
G   Qwarn1 som gåår höst och wåhr.
      Skogh och mulbethe tarffweligett.


      Notarum explicatio

H   Månszerö ähr 1/4 skatte hemman.
      Wttsädhe opå hela gården                6 7/16 tunnor
                 Speciall
J    Wttsädhe i detta gierdett                   22 tunnor
K   Wttsädhe i detta gierdett                  3 15/16 tunnor
      Åhrligeen i trädhe, åker till                 1/2 tunnor
L   Höö uthi begge gierdernar beblan-
      datt medh måssa och hårdhewall      13 lass
M   Betz haga.
      Skogh och mulbethe lijtett.
      Nåch befijnnes till denna gårdt någre
      änge stycken noterade medh  H  folio 9
      star båtenss höö till                            5 lass


(Karttext:)
Grund leera
Här möter Biörckebolz  äghor medh sin skogh.
Håltebyens ägor

Leer mylla
Grun leera
Här möter Lysås äghor medh sin skogh.
Här möter Biörckebolz ägor medh sinna skogz ängar.

(Under skalan:)
Scala ulnarum

_________________
1Härefter överstrukit ställe.
2Härefter utsuddat 1/2?