R4:85


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio

1   Kiälsbyen ähr ett skattehemman.
A   Uthsäde i giärdet                   15 5/8 tunnor
B   Uthsäde                                 1 1/4 tunnor
C   Uthsäde                                 19/32 tunnor
A   Måssewalss höö i giärdena     38 lass
      Qwarn som går åhr och dagh.
      Skogh och mulbeett till nödhtorfft.
      Fiske uthi Leelånghen.

2   Biorckewijkan1 ligger [ligger] under
      Kiälssbyen medh skatt och äghor.
D   Uthsäde                                  2 21/32 tunnor
D   Måssewalss höö                      7 lass
E   Mölnerodh, höö                       2 lass


(Karttext:)
Sand iord.
Röödh sand iordh
Måsse walss höö.
Lind.
Sandh iordh.
Lee lacus.
Sand mylla.
Måsse walss eng.
Lind.
Såg iord.
Odug-lig måsse.
Mås-se walss eng.

Måsse wals höö.

Måsse walss engh.
Brän-ne sand.

(Under skalan:)
Scala ulnarum

____________
1Fel för Biörckewijkan?