R4:89-90


(Rubrik:)   Nordmarckz häradt        Jernskogh sochn


      Notarum explicatio

7    Boda ähr ett skattehemman.
O   Uthsäde i giärdet                                4 17/32 tunnor
P   Uthsäde                                              2 17/32 tunnor
Q   Uthsäde                                             4 2/16 tunnor
R   Uthsäde                                              2 1/16 tunnor
S   Uthsäde                                              5 12/16 tunnor
      Höö aff giärdess linderna                    12 lass
T   Höö                                                     7 lass
U   Höö wedh elffuan                                19 lass
X   På den andra sijdan ähr Solberga, höö  14 lass
      Skogh och mulbeett till nödtorfft.
      Fiske uthi elffwan och litet skogz-
      kiärn.
Y   Höö aff enghen                                     10 lass

      Ett torppeställe till denne byen fins
      affrijtatt folio 25. Lit X.
      Utsäde                                                  1/2 tunna
      Höö till                                                  9 lass.

(Karttext sid 89:) 
Fnugh walss engh.
Lind.
Lind.
Sand myl-la.
Sand mylla.
Sand mylla.
Måss walss engh.
Lind.
Sand mylla.
Sand mylla.
Betess hagha.
Lind.

(Karttext sid 90:)
Hård länd-a måss-se wal1 en2 måsse en-gar walss engh

(Under skalan:)
Scala ulnarum

(Register:)
Effterskreffne byar ähre affmätte uthi
Järnskogz sochn anno 1643 nembligen.

Bodha                                               finnes folio
89
Slärtägh
91
Skinnerödh
92
Frijserödh
93
Påtterödh
94
Gränbacka
94
Strömssmark
95
Norrgårdh
96
Ulffzhäffden
97
Korssbyen
97
Saperbyen
98
Hedan
99
Bethett
99
Rångzänge
100
Säpple
101
Jernskogh
101
Tollessbyen
102
Wedångz enget
103
Stora Koppungh
104
Litzla Koppungh
104
Torpestället till Slärtegh
104
Norrlijdan
105
Söderlijdan
106
Måsstaka
107
Jälssbyen
108
Löffzbyen
108
Fiäll
109
Näffwa
110


_____________
1Fel för wals?
2Fel för eng?