R4:9


(Rubrik:)   Kaarlanda sochn


      Notarum explicatio

A   Lyssåss ähr ett heltt skattehemman.
      Wttsädhe opå gården                            9 15/16 tunnor
               Speciall
B   Wttsäde i detta gierdett
C   Wttsädhe i detta gierdett
  Här1 åhrligen uthi trädhe åker till                1 15/16 tunnor
D   Höö opå gierdzlijndhernar intill bäcken5  12 lass
E   Sunnan om bäcken, höö till                      11 lass
F   Östan om bäcken, måssewalzhöö            3 lass
      Fiskie lijttett uthi ett skogskiärn.
      Tijmber, näffuer, sampt annor nödigh
      skogh befijnnes godh.
      Mulbethe tämbligh gått.
G   Qwarn som gåår höst och wåhr.
H   Desse förbemälthe ängestycken
      kommo Månsseröö till  folio 8.
 

(Karttext:)
Här tager Store Lys-åsen wedh.
På dhenna sidan äh2 store skogen in ått Gladz skogen.
Här ähr Måsrodz3 skogh.
Här tager Biorcke-bolz4 äghor wedh.


_________________
1Härefter aff???
2Fel för ähr?
3Fel för Månsrödz?
4Fel för Biörckebolz?
5bäken ms