R4:Titelblad


Wermeland.  R:4

Geometrisch affritningh
      och
calculation öffwer Nordmarckz häratdh. Skate
och cronne hemmans medh desz åker och
engz rätta quantitet och qualitet.
Affmätit ritat och calculerat
effter hennes kongliga maystätz
medgiffne instruction.

      Aff
Håckan  Arffwedhson

Effterschreffne sochner ähre belegne uthi
Nordmarckz häradt
nembligen.

                                        Folio
Carlanda sochen                 1
Holmmedaahl sochen          21
Fouglewijcs sochen            41
Tyxmarck sochen                53
Österwalskougs sochen      68
Trankill sochen                   80
Järnskougs sochen              89
Skillingemarck sochen        111
Blomskougs sochen           121
Sillebodaahl sochen            146
Sillerudz sochen                  174

Karteboken R4 inventerad den                         Obs. Årtalen då kartorna äro upp-
4 januari 1893 med ledning af re-                             rättade återfinnes i registerne
gistren samt fullständig befunnen.                              framför hvarje sockens kartor.
              Alfred Eriksson.

Och efter pag. 146
författade år 1643
af lantmätare
Håkan Arfvedson
efter pag. 174 upprättad är 1644.           


_______________
Senare blyertsanteckning.