RA koncept:3q¹


(3q1)

Härteghebo ähr skathe
ghård 1 öreßland
fiske och skogh och mulbethe
till nöthårthen
quaren som ghår om
wåren hummelghård
en lithen
han hafuer ängh i Halsiö
byn till et öreßland


Nollsiö ähr skatheghård
en  4 öreßland
fiske till nötår<...>
skogh till på andraß mulbete2
och till quaren på
andraß eghår
hummelghård en
200 stänger

hafuer jnthe
<...>r3 och ängh mädh dy
andra


(3q2-5:)

Hudhunghe socken

Hallsiöö ähr skathe ghårdhar
tre Når ghårdhen ähr 8 öreßland
<...>4 ghårdhen ähr <...>
<...> ghårdhen ähr 8 öreßland

Gränbärgha ähr 7 öreßland
Dommarbo ähr 8 öreßland
Ghropän ähr 3 öreßland
Laghbo hafuer 2 öreßland utjord här
Härtighbo hafuer ett öreß land i änghen
och jnthe j åkren

skogh och mullbethe till
<...> fiskewathen till
<...>
<...> till Nårghårdhen en
<...> till Gränbärgha
<...> till Dommarbo
<...>el ghårdar jnthe
<...>man till 5 markland
<...> hela byn

Ghränbärgha
och Dommarbo
och Ghropän


Wåla häratt
Hudhunghe soken
först Hallsiö byn
sedhan Ghränbärgha
dhär näst Dhommarbo
dhärnäst Ghropän
dhäßä byiar hafua alla till hopa i åker och engh
och Laghbo hafuer tu öreßland
utthjord i dhäna byn bådhe
i åker och ängh


Skathe jord
Ghiärkarßbo ähr 3 öreßland
och try årthågharß5 land
fiske och skogh till nöthårthen
mulbethe till quaren såm ghår
om wåren och höst hummelghård en lithän
en engh thegh såm finnäß jghän på
Sighbärgh karthe och en ängh såm
ligher utthmädh Halsiö södher ängen
når ängh


(Karttext högst upp:)

Norr - Söder
Här möther rhydie engh
Hallsiö ån
46 morg
Myr wålß engh styky
Myr wålß engh skarp, hether Når änghen
5 tunnår
Norr - Söder
ängh till Nolsiö 2 m
lind
lind l m
Nollsyö i åkre
lind
5 tunnår
hård wåll
1 m lind
lind
lind 1 mr
1 1/2 m hård wall engh
Hall siön
1/2 lind
16 m
hårdwålß engh lydher till Dhierkarsbo 9 m
hård wålß engh till Halsyö
Hall syön


(Karttext nedan vänster:)

Dhomarbo
Ghränbärgha
Ghropän
1 m. tåmten
tåmt
tåmten
tall jord

myr lind sånk
15 1/2 morg.
hafuer land
9 tunnor ??? obrukat jord mest
1/2 m lind
mäst obrukat åker land
suagh
tall jord
moo jord
tall jord
lind 1 morg.
Lind
43
tall jord
mäst sugh jord

obrukat åker
ligher ighän
hafuer land
1 tuna
åker obrukat
Lind 1 morg.
Stymnä bäkyn

(Mitten:)

Hall sijön
Halsiö byn
gho jord
tåmt
tåmt
tåmt
bethe hagha sånk
Hallsyön wijken

obrukat hafuer land 2 1/2
hård wålß engh styky 47 1/2 morg.
Wäster änghen
Myr wålß engh skarp till Hallsiöö
lind mädh små skogh
här möther Hudhunghe bynß engh 
Hudhunghe by ån

(Höger:)

obrukad åker
3 3/4 tunna
lind
hafuer jord
lind
lind
2 3/4 tunna
lind ???
hafuer jord

lind
lind
5 1/8 tunnår
hafuer land
ängh till Ghiärkarß boo
tåmt
sånd jord 6 1/2
6 1/2
<haf>uer jord
sug
enget 3 mr

¹ Handlingar utan känd proveniens nr. 73
2 Härefter ett ord som inte går att läsa p.g.a fläck i papperet
3 Endast r går att läsa p.g.a. skada eller veck i papperet
4 Här och nedan en del ord som inte går att läsa p.g.a. skada i papperet
5 D.v.s. örtugars