RA lösblad:12a¹


             Notarum Explicatio

A.  Båttna gårdh 
B.  Norre giärdet, vtßäde      15 1/2 tunna   höö    38 las
C.  Söder giärdet, vtßäde      14 3/4 tunna   höö    10 las
D.  Föres engenn                                        höö    20 las
E.   Starr engenn                                         höö    27 laß
F.   Sätra engh                                            höö    18 lass              
G.  Siöö engenn                                          höö    18 lass
H.  Vädernes engenn                                   höö    3 lass
I.    Humblegårdh                                                  100 stänger

      Till Båttna gårdh ähr trångdt vtrömme medh
      skogh och muhlebeet, ingenn timberskogh, liten
      giärßell och weede skogh, muhlebeet litet,
      fiske watnn till nödtorfften, quarn som gåår
      höst och wåhr.

K.  Hästhagenn.
L.   Kalffhagenn
M.  Qwarnen.
T.   Kåhlhagenn.                        


N.  Sättra torp, vtßäde                    5/16 tunna      höö              5 las
O.  Lille Bottna, vtßäde åhrligen   3 tunnor        hö i gierden  5 lass
P.   Norre engenn                                              höö              14 lass
Q.  Hängnan                                                      höö              3 lass


R.  Winäs wijkenn, vtßäde hwart åhr  1 1/4 tunna  hö             7 lass
S.   Kåsta engenn                                              höö              1/2 lass


      Denna torp ähre oskatlagde och haffwa intet
      muhlebeet heller skogh, vthan hwad deem blifwa
      tillåtet at gårdßens ägor at nytia.


X.  Lillebåtna ägor
Y.  Winäs ägor      
      

(Karttext:)

Ößmarenn
Rå holmen
Starr engh
Starr engh
Tißlinga ägor
Hård wals äng
Ößby ägor
Swagh <l>eer ior
Hård wals engh
Her in om Bottna rå ähro een deel af Tißlinga ägor belägne
Denne rå ståår vthi een steenbaka och ähr förbränd och kul hafwen
Deßa twenne rå stå på et berg liößa och med några steener omkringh lagda
Ör giord
Ör giord
Ör giord
Ör giord
Hårdwals engh
Starr engh
Swart mylla
Leer giord
Råda ägor
Grun sånjord
Skeenwals engh
Leer giord
Harwals engh2
Ler jord
Leer giord
Leer giord
Rååbärget
Skenewals engh
Starr engh
Ör jiord
Leer giordh
Lindh
Båttna fiäll
Hård wals engh
Denna rå ähr een liten steen och står eensam litet op vthur jorden
Ler jiord
Denne rå ähr med 5 steener belagd och står på een winterwägh
Hårdwals äng
Kåsta ägor
Scala vlnarum.

1 Oxenstierna saml. kartor nr 3
2 D.v.s. hårdvallsäng?