RA lösblad:13a¹


     Notarum Explicatio

A.  Haaröön    2 gårdar, både
      tilhopa                            4 orßland2 
1.   Norregården, frelße vnder Botna
     
gårdh och ähr                 2 öres-, 16 penning-
                                                            land
B.   Vtsäde det ena åhret      4 3/4 tunna    
C.   Vtsäde det andra åhret   4 tunnor
D.   J wreten sååß                 1/8 tunnor
E.   Höö aff Stoorenghen      14 laß
F.   Höö aff lille engen           4 laß
G.   Höö aff Ruuden            6 laß
H.   Höö aff Marß holmen     8 laß
K.   Höö aff hagan                8 laß
       Humblegårdh om           150 stänger
       Giärdeß höö littera B     12 laß        
       Giärdeß höö littera C     4 laß


2.    Skattehemman ähr 1 öres, 8 penninglandh
B.   Vtsäde dett ena åhret      2 3/8 tunnor
C.   Dett andra åhret             2 tunnor
L.    Vtsäde i wreterna          1/2 tunnor
E.    Höö aff Stoor enghan    7 laß
F.    Höö aff lille enghan        2 laß
M.   Höö aff Små hägnan      3 laß
N.   Höö aff hagha wreten    1 laß
O.   Höö aff sandhägnan       4 laß
P.    Höö aff wreten            <6 laß>3
Q.   Höö aff Lindholmen     <2 laß>3 
R.    Höö aff Korßholmen     7 laß
K.   Höö aff haghan              4 <laß>4
       Humblegårdh                 40 <laß>4
       Giärdeßhöö littera B      6 laß
       Giärdeßhöö littera C      2 laß


S.   Snåra torp lyder till Norragå<rden>
T.   Vtsäde alß                      3/4 tunnor
V.   Höö aff Rödian              8 laß
X.   Höö aff Skarp hägnan    5 laß


       Till denna by ähr nödhtorfftigh
       mulbeth, skogh till wedh och giärdzel,
       timberskogh ähr mästedeelß vthhug-
       gen. Gott fiskie


(Karttext:)

På denne platz haar waritt godh timmerskogh men ähr nu mästdeles vtthuggin.
Skarp hård wall
Swart mylla
Hård wal
Grund öhr iordh
Ropenäß ägor
Hårdh wall
Leer iordh
Leer iord
Starre botn
Små starre
Leer iord
Beteß haga
Skarp hårdwall
Hälleboda ägor
Hällebo wijkan
Biörkeöö sundet.
Skarp hård wall
Lindholmen
Hårdwald
Skarp hårdh wall
Hård walld
Gräeholmen, lyder till Anderswedia
Marsholmen
Gammal swedh
Anderswedia äghor
Hård wall
Skogh och bärgh
Hård wall
Biörhuffda äghor.
Scala ulnarum.   
   
1 Oxenstierna saml. kartor nr 8
2 D.v.s. öresland
3 Antalet lass går inte att läsa p.g.a. skada i papperet men har supplerats med hjälp av Oxenstierna:006b
4 Ordet laß osynligt p.g.a. skada i papperet