RA lösblad:14a¹                 Notarum Explicatio
                                                                                            tunnlandh
Numero Accurata geometrica deliniatio uth öff-
              uer Bresättra egår i Broo soken, skatte
              gårdhar 2, frellse 2 gårdhar, welborne herr
              Claß Flemmingz, alla lika stora i åker och engh  
2.           Wester skatte gårdhen haffuer uthsädhe i wester
              gierdhe medh wreten litra A                                      6 1/2       
              Uth sedhe i öster gierde                                            6 1/2
              Höö alß                                                         laß      28      
3.           Wester frellse gårdhen haffuer uthsedhe i wester
              gierdhe medh wreten litra B                                      5 1/2    
              Uth sädhe i öster gierdhe                                          6 1/2 
              Höö alß                                                         laß      26
4.           Öster frellse gårdhen likaså
              Höö alß                                                         laß      22       

                                                                                            tunnlandh
Numero
5.           Öster skatte gårdhen haffuer
              uth sädhe medh wreten litra L                                   6 1/4  
              Uth sedhe i öster gierdhe                                          6 1/2
              Höö alß                                                         laß      28      
6.           Wester gierdhe, sandh och mull jordh
              Uth sädhe                                                               <...> 
7.           Öster gierdhe, sandh, mull och örr-
              jordh, uthsädhe 
8.           Lill engien, moßuall höö                                  laß      8
9.           Stor engien, hårdhuall medh bergh
              och skogh, kan förbettraß medh
              rödhiandhe, håller                                           laß      64
10.         Enghe haghe till Uester frellse gården                         4 laß
11.         Enghe haghe till Öster skatte gårdhn                          4 laß
12.         Tårp till frellse gårdhen
13.         Uth sädhe till tårppe i begge gerdhen
              till hopa                                                                    3
14.         Engh till torppe, kan förbettraß  medh
              rödhiandhe                                                     laß      4

                                                                                            tunnland
Numero
15.         Tårp till Öster skatte gårdhen
16.         Uth sedhe i begge wreten tillhopa                              2 1/2  
17.         Fniugh ualz engh till tårppe                              laß      4      
              Än beffinß till Wester skatte gårdhen
              engh på skoghen                                             laß      4
              Rågh till begge skatte gårdhen uedh Rudha     laß      4
              Gierdh höö till alla 4 gårdhen                           laß      16  
18.         Skuallte quarnar till huardhera gårdhen.
           
              Till dhenne bynn beffinß gått bete, tarue
              och suedhi fallß skogh, så och plaßar som
              dogha till åker och engh igennåm
              rödhiandhe, kork fißke2 i sön Östmaren
                                            1641
                                                    Johan Rogier.          

(Karttext:)

J denne uthmark är mest allt nyttight till timber, suedhi fall och bete, så och plaßar som dogha att rödhiaß till aker3 och engh.
J denna utmark är mest all odoghligh mark, bergh och moraß.
Denne plan är moraß och kan mest göraß till engh igennåm rotthugandh4 och dikandhe
Här tagher Wällända egår wedh
Här tager Södhr engies egår w<edh>5
Denne plan doger all mest till åker.
Östmaren lacus.
Scala ulnarum.

1 Oxenstierna saml. kartor nr 5, paginerad 54-55
2 D.v.s. krokfiske?
3 D.v.s. åker
4 D.v.s. rothuggande
5 Endast w synligt p.g.a. skada i papperet