RA lösblad:15a¹


                            Geometrisch
                              affrijttningh
                                 öffwer
                        Biörckwijk sockn 
meedh deß jnnomliggiande herregårdar, byar, hemman
       och tårp och sochnans rätta skildnadt och
              råågångh som nu på denna tijden
                  finnes kunigh och i häffdh,
                           affrijttadt anno
                                  1650.

    Efterskreffnne godz och hemman ähre belägnne
vthi Biörkwijch sochn och tillhöra hennes kongliga maijestätz
höghbetrodde man, rijcks rådh, admiral och laghman
  öffwer Swdermanlandh, denn edle och wälbornne
    herre herr Erick Rynningh till Laghmansöö och
         Siößa, min nådige herre och mecktige
                              befordrare.          


                                         Notarum Explicatio

                                                           Tårßebro       1
                                                           Åminne          1
                                                           Kohlßtårp      1
Deße vptecknade kunde jgen finnas     Kopparbool   1
vthj special affrijttningh med sådant      Tängetårph   1
??? nota.                                        {   Julboo           1
                                                           Harpebool     1
                                                           Kultårp          1
                                                           Listårp           1
                                                           Röößiötårp    1
                                                           Axßiötårp      1

Detta landtkärt2 och affrijttningh tillijka medh denn andra
præsenterar iag vthi all ödmiuk vnderdånighheet som och med
all flitt och jdhsammheet ahrbetadt ähr

                aff

                        Johann
                                    Hinderßon
                                          Storck


(Karttext:)

Åkefårs ström
Ååtårp
Åå
Smålandz tårpet.
Mörtebool.
Broby
Axsiö tårp
Axsiö
Steen.
Åkefårs
Målkiär.
Hwittårp
Kopparbool.
Åminne.
Mahlm soken på denna sidan
Grindberga
Glaboo
Tängerbool
Hosta
Yngiarn lacus.
Tängtårp
Lindeby.
Wäßby.
Listårp och Hosta ägor.
Skolsta
Skuttinge
Walla
Wabbenäs.
Biörkewijk
Berga
Hageby
Bondegården
Leenberga
Booßbool.
Höketårp.
Askarbool.
Kiärrebool.
Julsta
Hacksta
Edby
Staffbella
Kohlstårp.
Smedsbool
Selboo.
Klubbewijkan 
Röößiö tårp.
Jenkarekiär
Dracksta
Nyquarn
Klubbetårp
Sörby
Röö siön
Rommerstårp
Tårßebroo
Stora Boda 
Wedeby
Danby wijkan.
Sörby
Fall
Sågquarn
Listårp.
Groffwa
Lilla Boda
Kiärsta tårp
Daanby
Sörby
Hönsesiön
Wigiarn lacus.
Hwlt.
Åhrgiöle.
Bierketårp
Österåå
Becke torp
Målkiär
Ååßen
Nyquarn
Knoga
Här möter Kijla sockn
Gnegian
Hönebeck
Kornboo
Säters torp
Bierken lacus
Skarp åker
Kultårp.
Skarndaal
Quisäter.
Ekula    
Sarpetårp.
Quisäterstårp.
Bierksäter tårp
Åhrlunda
Munkebool.
Hagelsäter.
Allmeningen
Gröönkiär
Bokula
Sågquarn
Halingstuga
Simmansbool.
Smedztårp.
Jernbool.
Högååßen
Hedetårp.
Mårstårp
Sågquarn
Hårßnas3
Allmeningen
Holwätern lacus.
Nääßtårp
Harpebool
Julbo.
Näßnarn lacus.
Swartebool.
Hälßesand
Berßmansbool
Stoo holmen
Julbo holmen
Yxtantårp.
Steenßäter
Yxtan siön
Trullsteen
Hyttan
Kultårp.
Diupwijck
Mellingen lacus
Allmeningen
Enarstårp.
Enarn lacus.
Hålstårp.
Wråån
Mååßa
Mååßa
Wårlången lacus
Kwllinge soken på Ösgiöte sidan
1 mill, 1/2 mijl, 1/4 mijl, 1/8 mijl, 1/16 mijl
Scala milliarium

(Annan hand:)

Södermanland

1 Oxenstierna saml. kartor nr 2
2 D.v.s. landkarta?
3 D.v.s. Hårsnäs?