RA lösblad:16¹


Accurata geometrica deliniatio öffwer
Forßiö egor som af åhlder billight haffwa såsom och
notation öfwer ??? rågång effter den lagmans-
synen som senast blef hållen, item några byiars nampn
specificerat som näst in till grensa vthi Stoora Malm socken
med den högedle och wälborne herrens her Hindrich
Flemmingz commission stält af
                 Johanne Rogier
                      1643
uti Södermanland, Oppunda härad och Stora Mallm sokn.2  


Numero        Notarum Explicatio                       Tonnor    

1.                  Forsiö gårdh
2.                  Öster gierdet, sand jord                         4
3.                  Wäster gierdet och så sand jordh           2
4.                  Jgenlagd och skog gången åcker            3 3/4 
5.                  Hårdwaldz engh om laß                         8
6.                  Half hårdh och half sijländt wall om laß   4
7.                  Starr waldz eng om laß                          2
8.                  Starr och fräcken waldh om laß             6
9.                  Wälborna fru Anna Gylldenhorns qwarn
10.                Wälborne her Hindrich Flemmingz qwarn
11.                Wälborne herr Hindrich Flemmingz nybygde hammar
12.                Steen Dampnz fischie sägz af åhlder hafwa lydht
                     vndher Forsiö gårdh och nu af Steen Hulterus tillwellat
13.                Een gammal ???nadt som af Forsiö för fiskie och eng
                     ähr hållen.

(Karttext:)

S<epte>ntrio
Occidens
Oriens
Meridies
Röckz torp, ligger vnder Öster diula.
Wester Kolberga, ligger vndher Öster diula
Kolberga engh
Rågången emellan Riddermo och allmenningen
Riddermo
Öster Kolberga, wälborne Hindrich Flemingz
Een kullfallin tall med hugitt korß vthi och hålles för rå     
Mörtsiö engiar, af åhlder lydt till Karstorp
Kolberga åker
Kolberga och Karztorps hagar
Store Trollhollmen
Lille Trollhollmen
Råstock, wälborne herr Erich Ryningz
Forsiö siöö
Onyttig mark, heed och skough
Karstorpa åker
Karztorp, wälborne Hindrich Flemingz
Karztorpz wijken
Eng
Remmare ägor och skogz mark
Remmare engh
Forsiö gård
Steensiö ägor
??? ???
Remmare engh
Landz wägen Store Malm
Breesetter, herr Jahan Punteson
Breenäs, skatte
Jette torp, wälborne Hindrich Flemingz
Steensiö3
Steensiö by
Wälborne Hindrich Flemingz
Wälborne Jahan Ponteßons
Landz wägen till Nykiöpingh
Remmare åker
Landz wägen till Norkiöping
Brotorp, wälborne Hindrich Flemingz
Steenhulta by, wälborne Erich Ryning
Remmare by
Wälborna fru Carins till Torp
Wälborna jungfru Leena till Wij
Crone heman

Tybbele by
2 skatte
2 frelse    1 her Jahan
                  Ponteßons
               2 herr Hindrich
                  Flemingz

Här ähr alt Remmare byß ägor
Skreppetorp, herr Erich Ryningz
??? ??? ???

Backell
stugur
2. Wälborne Erich Ryningz
1. Till Pintorp

Kårtorpz engh
Stora Malms kiyrkia
Prestegården
Biura skiöl
Hensicketäppan4, crone
All godh nyttigh mark
Nybro kiärr
Rätteplatz
Kårtorp, wälborna fru Barbroß till Eek
Kårtorpz siön
Banninge, wälborne Erich Ryningz
G???en, wälborne Anders Styfwers
Bielkebo, wälborne Anders Styfwer
Här tager Harztorpz ägor widh, wälborne Bengdt ???
??? ???
Fornäs, wälborne Anders Styfwers
Scala ulnarum

1 Handlingar utan känd proveniens nr. 231
2 uti ... sokn senare tillskrivet
3 Härefter skada i papperet, möjligen har det där stått sjön eller lacus
4 Hensicketeppan som det synes, d.v.s. Hännicketäppan?