RA lösblad:18a¹


Geometrisch afrijt-
ningh öfwer Yrsta i Rasbo sochn medh
deß åker och ängz ränta, quantitet och
qualitet afrijtat anno <1>647


            Notarum Explicatio


1, 2, 3. Yhrstad ähr trij hemman, alle tillhopa
            48 öreß landh
A.        Vthsäde till heela byen dett eena åhret i
            östra gierdett                                          44 tunnor  
B.        Een wret samma åhr                               4 tunnor
C.        Vthsäde dett andra åhret till heela byen   30 tunnor
D.        Höö aff Österängien, halfparthen hårdh
            waldh och hal<f>parthen starr                34 laß
E.         Hårde waldz höö af Wester ängien         40 laß
F.         Höö af hedan                                         30 laß
G.        Een crone fiell, brukaß nu vnder Salestadh

                  Till denne by ähr skogh och mulbete
                  till nödtorfften, fijskewatn lijtett


            Notarum Explicatio

                Specialis Explicatio

1.         Nårre gården ähr skatte 16 öreßland
            Vthsäde                                                 15 15/16 tunnor  
            Vthsäde dett andra åhret till samma
            hemman                                                 10 tunnor
H.        Een wret till samma åhr                           3 1/2 tunnor
            Höö af engiarna widh sielfwe byen          25 laß
            Höö af heden                                         10 laß

2.         Den andre gården ähr skatte 16 öreßland,
            lijka medh andre gården i åker och ängh
I.          Een wret till detta hemmanett
            Vthsäde                                                 3 tunnor         


            Notarum Explicatio

3.         Den tridie gården ähr crone 16 öreßland,
            lijka medh gårdarna nummer 1 och 2 i åker
            och ängh.
K.        En wret till detta hemmanet,
            vthsäde                                                  1 1/2 tunnor
L.         Noch een wret, vthsäde                         1 5/8 tunnor


            Summarum vthsäde till heela
            byen både af träde och säde och alla
            wretarna                                                87 5/8 tunnor
            Höö aff engiarna vndantagandeß
            engzfiellen som kommer till Salestadh      104 laß


(Karttext, vänstra bilden:)   

Lille Wreta ägor på denne sidan
Moo jordh
Mo jordh
Moo jord
Hårde och små starr waldh
Kiär
Tompta siön
Moo jord
Hammarby egor.
Dugligit till åker
Hammarby ägor

(Högra bilden:)

Hammarby ägor
Hammarby ägor på denne sidan
Leer mylla
Beteß haga
Hårdh waldh
Godh leer mylla
På denne sidan möter Örby ägor.
Leer mylla
Wäster Walby ägor.
Kalfwe teppor
Leer mylla
Hårdh wald
Starr wald
Sämsta ägor
Scala vlnarum

(Annan anteckning, ovanför kartan:)

Numero 213


1 Bergshammarsaml. kartor nr. 7