RA lösblad:19a¹


(Rubrik:) Sorunda sochn


            Notarum Explicatio


1.         Fulbrobyn, 5 hemman,   18 örßland
2.         Wtsäde till hela byn dhet ena åhret         19 1/4 tunno
3.         Een vreet till hela byn samma åhr            13 1/4 tunn
4.         Wtsäde till hela byn det andra åhret        29 tunnor
5.         Een vreet till hela byn samma åhr            3 1/2 tunna
            Höö aff gerdeßlinderna till hela byn         20 laß
6.         Höö aff en hårdvalß ängh                       35 laß   
7.         Höö aff en måße och myrevalß angh2     100 laß
         
            Till förbemälte by ähr inttet mulebete, nödtårfftigh skogh
            haffua dee, ähr belägin vijd paß en fierdingz vägh
            ifrån byn vthom andraß eghor och sträcker sigh
            samma skogh i Saltt siön till Hinderßuijkan och
            ähr några noteuarp till byn i vijken.


            Specialis Explicatio

            Wtsäde till välborne her Hindrich Hornß 2 hemman
            huartt åhr                                                         12 1/8 tunna
            Wtsäde till Saluijhemman huartt åhr                6 1/16 tunna
            Wtsäde till herr Säffue Båtz hemman huartt åhr  7 1/8 tunno
            Wtsäde till cronehemmanett huartt åhr               7 1/8 tunnor    
            Höö till välborne her Hindrich Hornß hemman   68 laß
8.         Een kalffuehage som kåmmer hela byn till.   


(Karttext:)

Her möter Aska egor.
Mull iord
Heer möter Eeneby eghor
Heer möter Källsta eghor.
Leer iord
Leer och mull iord
Mull iord
Leer iord
Leer iord
Mull iord
Mull iord
Mull och leer iord
Heer möter Billersta eghor.
Scala vlnarum.


1 Bergshammarsaml. kartor nr. 8
2 D.v.s. äng