RA lösblad:20a¹


(Rubrik:) Sorunda sochn

          Geometrisch
affriitningh och calculation
            öffwer
ädhle och wälborne herr Hindrich
Horns sätegårdh Rijståmpta sampth
bondegårdar och tårph med desz åker
och ängz retta quantitet och qualiteth
och rörgången der omkringh gårdsens
eghor affmätitt och calculerath proo
anno 1652 aff Lars Johanson.


        Notarum Explicatio


1.   Wälborne härranß sätegård Rijßtåmpta.
2.   Wälborne herrenß ladugård
3.   Wälborne herrenß humblegård
4.   Wälborne herrenß nyija trägårdz plaßz
5.   Wälborne herrenß vattukälla
6.   Wälborne herrenß tegellada
7.   Wtsäde till gården dhet ena åhret                                 12 1/2 tunna
8.   Wtsäde till gården dhet ahndra åhret                            12 5/8 tunna
      Höö aff gierdeßlinderna                                               12 laß
9.   Höö aff en vall ängh                                                     45 laß
10. Höö aff en ängh, kallaß Quarneängen                           3 laß
11. Wälborne herrenß quarn der sammastädes.
12. Höö aff en hårduall och kärr ängh                                40 laß
      Höö aff en uall ängh som ähr belägin vijd Kongztårph   7  laß
13. Een kalff haghe som ligger till gården.


14. Wtsäde till Dam tårph                                                  3/16 tunnor
15. Höö aff en vall ängh der till                                          10 laß
16. Een beteßzhage till samma tårph.


17. Wtsäde till Rijsle                                                          5/16 tunnor
      Höö till samma tårph                                                    4 laß
18. Een beteßz hage till samma tårph.


19. Wtsäde till Hultt                                                           1/4 tunna
20. Höö aff en lijten uall ängh                                             4 laß
21. Tuenne hagar kåmmer samma tårph till.


22. Lille Marsta synes vara belägit in om
     
Rijßtåmpta rörgångh och brukaß nu
      till Fålnäßz, vthßädhe dher till                                        1 1/8 tunna      
23. En oxßehage, kallaß Suikläß hagen och
      beteß nu till Fålnäß gårdh. 
24. Rijßtåmpta siöbodh.


25. Wlffwesta wtiord, wtsäde der till                                  2 1/4 tunn
26. Wtsäde till det andra tårppet i Ulffuesta                        7/8 tunnor   
27. Een beteßz hage dher till


(Karttext:)

Heer möter Tibbele och Steneby eghor.
Sand mylla
Heer möter Sundby eghor
Sand mylla
Leer iord
Vthmark
Sten backe
Leer iord
Leer iord
Sand mylla
Heer möter Åkerby eghor.
Leer mylla
Leer iord
Kårß
Damen
Åker mark.
Koo haghe
Wlfwesta
Koo hage
Mull iord
Hårdualß ängh.
Gran kärr
Öster Styren
Alder kärr.
Mull iord
Wlfwesta
Sundby eghor
Kärr ängh.
Risle.
Heer möter Sundby egor.
Rijståmpta skogh och vthmark.
Hultt
Marsta
Marsta
Fålnäs
Wijckan.
Heer möter Fållnäß eeghor.
Scala vlnarum. 


1 Bergshammarsaml. kartor nr. 9