RA lösblad:21a¹


Notarum Explicatio

A.  Grönööß åminne.
B.  Kalfue skär.
C.  Rundskäär
D.  Mallmöö.
E.  Örßåßen
F.  Gamble konung Gustafz wäg ifrå Örßåßen
      till Kungz barkare landett.
G.  Vlfsundz gård.
H.  Gamble diuregården
I.    Skillnadt emillan Barkare2 engiar och Sigulz-
      bergz engiar.
K.  Den andra höga ekebakan som ligger vte med
      Arboga ååhn vthi Sigulzbergz engiar.
L.   Barkare wijken är 730 ??? land
M   är den platzen som wattnett stå vppå och hörer
       till Biörskog så wäll som till Kungz barkare sochn,
       huilken håller effter calculationen 414 ??? land
N    är ifrå Grönöö åminnett och wäster vppåt
       ååhn   200 alnar.
O    är stranden som wijser ått öön och är
       2000 alnar. G.N.?.O. in linea recta.


(Karttext:)

2 allnar diupt, 350 breet.
Grönöö åhn.
N är 200 alnar
O är 2000 alnar
100 alnar breet.
3 allnar diupt.
6 alnar diupt
Blåster sund    465 alnar breet
6 alnar diupt.
Röör waß altt vpp vt med wäster stranden.
Enges botn.
Galten lacus.
Norr    Söder
Linea meridionalis
370 ??? land, Biörstadz eng.
44 ??? land, Kungz barkar eng.
Scala ulnarum

(Annan anteckning:)

Johan Åkeßonn
1642, 16 februari                               

1 Bergskollegii skogs- och allmänningskartor nr. 22
2 Barkare efter korrigering från Ulfsundz som det synes ms